spacer.png, 0 kB
Poradnictwo w Sieci Poradnictwo w Sieci Fundacja Realizacji Programów Społecznych ECORYS Polska
Poradnictwo w Sieci
Fundacja Realizacji Programów Społecznych; ul. Kopernika 36/40 pok. 259; 00-924 Warszawa; tel./fax.+48 22 826 71 07; e-mail: pws@frps.org.pl
Strona główna arrow Informacje o projekcie arrow Poradnictwo w sieci
PwS - Poradnictwo w sieci PDF Drukuj

Naczelną ideą Projektu jest podjęcie działań umożliwiających wsparcie merytoryczne kadry specjalistów doradztwa zawodowego oraz poprawa integracji, komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy zaangażowanymi w świadczenie profesjonalnych usług planowania kariery zawodowej. Celem projektu jest promowanie dobrych praktyk oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów na temat stosowanych rozwiązań organizacyjnych, wykorzystywanych metod i narzędzi pracy w poradnictwie zawodowym oraz upowszechnianie poradnictwa zawodowego wśród społeczeństwa.

Zamierzeniem realizatorów Projektu jest utworzenie forum szybkiej i łatwej komunikacji pomiędzy doradcami zawodowymi. Forum, które stanie się miejscem dyskusji i płaszczyzną wypracowania odpowiedzi na pytania związane z kierunkami rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce oraz pytania związane ze zwiększeniem powiązań poradnictwa z pozostałymi usługami rynku pracy. Dzięki realizacji Projektu mamy nadzieję na wsparcie dyskusji merytorycznej, która przyczyni się do wypracowania odpowiedzi na kluczowe pytania:

- jak identyfikować i skutecznie odpowiadać na potrzeby społeczne w zakresie planowania

kariery zawodowej?,

- jak zwiększać dostępność usług?,

- jakie metody poradnictwa rozwijać?,

- jak podnosić jakość usług?

 

Działania w Projekcie adresowane są do kadry doradców zawodowych, pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy zajmujących się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego. Obecnie potencjalnie jest to ok.1600 osób wywodzących się z następujących instytucji:

  • • 338 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy i działających w ich strukturach 52 Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej tj. łącznie ok. 782 doradców zawodowych.
  • • w ramach 16 Komend Wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy: 126 doradców działających w 49 Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz 21 Młodzieżowych Centrach Kariery,
  • • doradców i konsultantów zatrudnionych w ok. 633 agencjach poradnictwa zawodowego,
  • • doradców Akademickich Biur Karier tj. ok. 204 jednostek zrzeszonych na terenie kraju.

 

Celem głównym Projektu jest rozwój i modernizacja nowoczesnych usług poradnictwa zawodowego poprzez:

▪ utworzenie i prowadzenie specjalistycznej strony internetowej poświęconej

problematyce informacji i poradnictwa zawodowego, stanowiącą forum komunikacji oraz źródło wiedzy dla specjalistów doradztwa zawodowego, a także będącej miejscem upowszechniania narzędzi i metod pracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania kariery zawodowej i doradztwa.

▪ opracowanie i wydawanie nieodpłatnej gazety kwartalnej „Doradca zawodowy" o zasięgu krajowym (4 wydania łącznie 16 tyś. egzemplarzy) dotyczącej problematyki poradnictwa zawodowego (m. in. rozwoju usług poradnictwa zawodowego w kraju i za granicą, warsztatu i organizacji pracy doradców, promującą usługi rynku pracy),

▪ zorganizowanie 4 ogólnopolskich konferencji w zakresie poradnictwa zawodowego wraz z warsztatami szkoleniowymi dla 400 doradców zawodowych (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków).

Lider Projektu

Fundacja Realizacji Programów Społecznych

ul. Kopernika 36/40 pok. 259

00-924 Warszawa

tel.: +48 22 826 71 07

fax: +48 22 826 71 07

frps@frps.pl

www.frps.org.pl

 

 

Partner

ECORYS Polska

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

tel.: +48 22 339 36 42

fax: +48 22 339 36 32

www.ecorys.pl

 

 

Fundacja Realizacji Programów Społecznych

Fundacja działa od 1995. Swoją działalności skupia na polityce społecznej, a w szczególności na zagadnieniach rynku pracy: aktywizacji zawodowej, kształcenia zawodowego, partnerstwa oraz dialogu społecznego na rzecz zatrudnienia. Fundacja wpisana jest przez MGPiPS do rejestru agencji zatrudnienia oraz przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych.

Fundacja specjalizuje się w realizacji działań leżących na styku obszaru edukacji i rynku pracy. Z Fundacją współpracują liczni eksperci obszaru polityki rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwami, tworzenia i realizacji projektów współfinansowanych ze środków międzynarodowych (Ministerstwa Pracy, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Norweskiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).

W swoim dorobku Fundacja posiada bogate doświadczenia w realizacji wielu projektów krajowych, których beneficjentami byli m.in.: pracownicy samorządów gminnych, kadra trenerów i szkoleniowców, pracownicy organizacji pozarządowych, przedstawiciele organizacji związków zawodowych.

 

ECORYS Polska Sp. z o.o. - partner.

ECORYS Polska jest częścią międzynarodowej Grupy firm badawczych i konsultingowych ECORYS. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 550 naukowców i konsultantów w 16 biurach na terenie ośmiu krajów. ECORYS skupia się na kompleksowych zagadnieniach rynku (w tym rynku pracy i edukacji zawodowej), polityki oraz na kwestiach związanych z zarządzaniem, bazując na najlepszych dostępnych opracowaniach, rzetelnej wiedzy oraz doświadczeniu. ECORYS specjalizuje się m.in. w opracowywaniu strategii gospodarczych, ewaluacji programów i projektów, ocenie wpływu ekonomicznego, tworzeniu programów i projektów oraz działalności szkoleniowej.

Ecorys PL działa w Polsce od 1995 r. Wpisany jest przez MGiP do rejestru agencji zatrudnienia i do rejestru instytucji szkoleniowych. W 2006 zakończył realizacje dwóch dużych regionalnych projektów PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Projektu w ramach Phare 2003 „Zawodowe Drogowskazy", który dotyczył rozwoju poradnictwa zawodowego w szkołach o profilu zawodowym. Aktualnie współrealizuje projekt „ZDZ- NET" finansowany z EFS, który polega na utworzeniu ogólnopolskiej sieci ośrodków poradnictwa zawodowego dla dorosłych funkcjonujących w ramach Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Ecorys jest autorem wielu analiz w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, badań i ewaluacji, a także szkoleń i wsparcia technicznego.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes